top of page
Zoeken

Inspraakreactie aanpassing Hoogbouwbeleid

15 juli


In het kader van de inspraak over de voorgenomen wijzigingen in het hoogbouwbeleid Amsterdam vraagt Red Amsterdam Noord u, het college van B&W, bij de besluitvorming hierover in elk geval de volgende 5 punten in overweging te nemen.

  1. Het huidige Hoogbouwbeleid dateert van 2011, als onderdeel van de Structuurvisie 2024 die inmiddels 12 jaar oud is. Sindsdien is er zoveel veranderd in de wereld, in ons land en in onze stad, dat de Structuurvisie en het bestaande hoogbouwbeleid gedateerd mogen worden genoemd en eigenlijk geheel opnieuw tegen het licht zouden moeten worden gehouden. Herziening vinden wij noodzakelijk om de huidige problemen van klimaatverandering, woonomstandigheden en leefbaarheid van onze stad te kunnen adresseren. Recent onderzoek van het MMC Collaborative Research Network en het Exhausting Project heeft uitgewezen dat Amsterdam op de 2e plaats staat, na Parijs, van steden met de hoogste oversterfte ten gevolge van de toenemende hittestress (artikel in FD van 14-07-2023). Hittestress is veelal het directe gevolg van een te grote verdichting, zeker als deze zoals in onze stad gepaard gaat met een groot tekort aan stadsnatuur en groen, die onmisbaar zijn voor verkoeling en schone lucht. Hoogbouw is een intensieve vorm van verdichting. Als er doorgebouwd wordt zoals nu in Noord, creëren we een onleefbare stad. Stelt u zichzelf de vraag of de geringe voorgestelde aanpassingen in het oude hoogbouwbeleid recht doen aan de sterk veranderende omstandigheden en de urgentie van de genoemde problemen die daarmee samenhangen.

  2. De stedenbouwkundige ontwikkelingen in stadsdeel Noord, met grote uitbreidingen waarin hoogbouw de nieuwe norm lijkt te zijn, hebben reeds geleid tot een verstoorde balans in vele opzichten. Wij hebben dit laten zien in onze inspraakreactie op het Plan Amsterdamse Volkshuisvesting die wij eerder onder de titel ‘Herstel de Balans in Amsterdam Noord’ aan het bestuur en de raad hebben gepresenteerd. Met name de vele nieuwe hoogbouw in Noord heeft nu al geleid tot een tweedeling en klimatologisch onleefbare wijken.

  3. RAN ziet dat er nog meer hoogbouw wordt gepland in Noord. De IJ-oevers zijn volgens de plannen van het stadsbestuur een geschikte locatie voor hoogbouw. Wij wijzen u op het effect dat Noord hierdoor visueel en ook mentaal door een grote muur wordt afgescheiden van de centrale stad. De nieuwe gebouwen zijn gericht naar het IJ, dus niet naar Noord maar naar de centrale stad. Bovendien betekenen deze plannen een nog grotere druk op de infrastructurele voorzieningen in Noord, want de toegang tot deze grote aantallen nieuwe woningen kan alleen vanuit één kant in Noord plaatsvinden. Het Hamerkwartier is daarvan een sprekend voorbeeld. Noord gaat op deze wijze geen beter stadsdeel worden en dit staat in schril contrast met de doelstellingen van de door de gemeente gewenste Aanpak Noord die volop in ontwikkeling is.

  4. De Aanpak Noord vraagt een andere benadering van de stedenbouwkundige ontwikkeling dan de uitgangspunten van het bestaande en slechts marginaal te wijzigen hoogbouwbeleid. Wij pleiten voor een maatwerk hoogbouwbeleid per stadsdeel, dat adequaat inspeelt op de specifieke problemen die per stadsdeel zeer verschillend zijn. Eén hoogbouwbeleid voor de gehele stad is hier ontoereikend.

  5. U stelt voor geen toetsing meer te laten doen door de hoogbouwcommissie en u wilt de verplichte HER laten vervallen. U vindt de regels in het aangepaste beleid veel concreter en handzamer, zodat toetsing door een externe toetsingscommissie volgens u niet meer nodig is. Dit schept in uw opvatting meer duidelijkheid vooraf en vergemakkelijkt de planvorming. Maar duidelijkheid en gemak zijn geen garantie voor kwaliteit. Het afschaffen van de verplichte HER en de externe beoordeling van hoogbouwprojecten staan in onze visie op zeer gespannen voet met de actuele klimaatcrisis en de problematiek van het wonen in Amsterdam. Deze vereisen maatwerk op (sub)lokaal niveau, waarbij de inbreng van de bewoners in stadsdelen en buurten centraal behoort te staan. De HER is een onmisbaar instrument om alle effecten, dus ook die op de bewoners en de wijk waar hoogbouw gepland wordt, voor ieder afzonderlijk project concreet in kaart te brengen. Participatie is daarvan een onderdeel. Een externe beoordeling vooraf is voor de uitvoering van verantwoord beleid onmisbaar. Checks and Balances horen zonder meer bij een eigentijdse bestuurscultuur. Wij vragen u om zowel de HER als de externe commissie te behouden.

Lees de gehele reactie hier:

150723 Inspraak RAN op concept wijzigingen Hoogbouwbeleid-1
.pdf
Download PDF • 91KB

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page