top of page
Zoeken

Inbreng raadsvergadering Aanpak Volkshuisvesting

4 juli 2023


Beste raadsleden van de commissie Woningbouw en Volkshuisvesting,


Woensdag 5 juli spreekt u over de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV). Red Amsterdam Noord heeft het voorstel dat voorligt, gelezen, eerder haar zienswijze ingediend. en vervolgens kennisgenomen van de nota van beantwoording. Deze nota neemt onze zorgen niet weg.

De situatie in Noord wordt gekenmerkt door de totaal verstoorde balans tussen grootschalige verdichting en leefbaarheid, met alle desastreuze gevolgen voor haar inwoners. Het herstellen van de balans en de reparatie van de gevolgen is wat ons betreft dan ook de grootste opgave voor de volkshuisvestingsaanpak in Noord. Daarom vragen we u de volgende vijf punten mee te nemen in het commissiedebat.

1. Leefbare wijken als uitgangspunt Prioriteit nummer 1 in de AAV is ‘meer woningen’. De behoefte aan woningen is zeker heel groot, maar wees u bewust van het gevolg van deze prioritering. Kiest u altijd in de eerste plaats voor meer woningen, dan ontstaat er een onleefbare stad. Het startpunt is wat ons betreft ‘leefbare wijken’ (nu prioriteit nummer 7). Draai de prioritering om en maak beleid vanuit de leefbaarheid. Stel uzelf de vraag: wat voor stad willen wij, Amsterdammers, zijn?

2. Stop! De gemeente dendert maar door. Stadsnatuur en groen, herstel van oude woningen en de belangen van bewoners in de bestaande wijken: alles lijkt te moeten wijken voor meer nieuwe woningen. Op deze manier blijft er niets over van ons stadsdeel Noord. Red Amsterdam Noord wil daarom een stop. Op nieuwbouw, sloop en verkoop van sociale huurwoningen.

  • De wethouder kiest voor een ‘nee, tenzij’ beleid ten aanzien van de verkoop van sociale huurwoningen. Dit ‘tenzij’ geeft de sociale huurwoningvoorraad in Noord te weinig bescherming. Daarom willen wij een totale stop van de verkoop in Noord, totdat alle achterstanden in de bestaande wijken zijn weggewerkt.

  • De wethouder stelt dat het stoppen van sloop geen optie is. Red Amsterdam Noord vraagt de gemeente alleen te slopen bij bouwkundige noodzaak. Want wat je niet sloopt of verkoopt, hoef je ook niet bij te bouwen.

  • De wethouder kiest voor nieuwbouw, ook in Noord, waar de leefbaarheid al zo onder druk staat door de enorme verdichting. Het is tijd voor een time-out, een herbezinning. Voor er verder gebouwd kan worden, moet er een gezamenlijke visie komen op de vraag: wat voor stad(sdeel) willen we zijn? En welke keuzes horen daarbij? Red Amsterdam Noord gaat over deze fundamentele vraag een scenario- project starten, samen met de bewoners, het stadsdeelbestuur en de woningcorporaties.

3. Begin met renovatie (achterstallig onderhoud, isolatie en verduurzaming) Er is enorm veel achterstallig onderhoud. Huidige bewoners zitten te vaak in de kou en hun gezondheid wordt bedreigd door vocht en schimmel. Zij stoken zich arm. Hun leefomstandigheden zijn mensonterend en niet duurzaam. Het renoveren en verduurzamen van sociale huurwoningen hoort daarom voor alle verantwoordelijken topprioriteit te zijn.

  • De wethouder geeft aan dat zij een APK-keuring van woningen wel ziet zitten, maar dat het Rijk niet mee wil doen. Gemeente, wees eens wat creatiever en doortastender: Wat denkt u van een pilot ‘APK voor woningen’?

  • Red Amsterdam Noord stelt voor dat de gemeente de verduurzaming ook opneemt in de vereisten voor goed verhuurderschap.

  • Zorg ervoor dat bewoners altijd kunnen terugkeren in hun eigen wijk na renovatie, als zij dat willen. Neem belemmeringen zoals in de regelingen ‘passend wonen’ en ‘passend toewijzen’, voor deze bewoners weg.

4. Zorg voor samenhang met overig beleid Het Plan AAV sluit aan bij bestaande uitvoeringsprogramma’s binnen de gemeente Amsterdam, zoals de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050, de bestuursopdracht Gelijke Kansen, bestuursakkoord Amsterdam-Weesp, Masterplan gebied Zuidoost, het Nationaal Programma Samen Nieuw-West, Aanpak Noord en Plan Aanpak Binnenstad. Het is belangrijk dat deze beleidsplannen elkaar niet tegenwerken en lokaal goed uitgewerkt worden.

  • De wethouder geeft aan dat waar dat kan en gewenst is, de AAV gebiedsgericht uitgewerkt kan worden. Voor ons stadsdeel Noord is dat niet alleen gewenst, maar dringend noodzakelijk, zoals wij al in onze zienswijze met de titel ‘Herstel de Balans’ hebben laten zien. Vooral behoud van het eigen karakter van Noord, betrekken van de huidige bewoners, ontwikkelen met respect voor de bestaande stad in Noord en behoud van het groene karakter zijn belangrijke punten daarin.

5. Zorg voor echte participatie Werk echt samen met bewoners.

  • De wethouder geeft aan dat het participatieprotocol de participatie voldoende borgt. De gemeente heeft een participatieverordening in voorbereiding maar deze moet nog ontwikkeld worden en daarna vastgesteld. Daardoor is het begin van dit proces nu onvoldoende geborgd. Stel daarom een apart participatieprotocol vast voor de AAV, inclusief de gebiedsontwikkeling.

  • RAN vraagt de gemeente om afspraken te maken met de woningcorporaties over hervorming van de huurdersparticipatie, in lijn met het gemeentelijke participatieprotocol en -beleidskader. De wethouder verwijst naar huurdersorganisaties, maar dat is onvoldoende omdat niet iedereen bij een corporatie huurt. Daarnaast geloven wij dat deze tijd vraagt om modernisering van de formele bewonersparticipatie zoals deze nu in de Overlegwet en Woningwet zijn geregeld. Wij zien dat de problemen van de grote stad in deze tijd vragen om meer lokale democratie en participatie, omdat betrokkenheid van een bredere vertegenwoordiging van bewoners bijdraagt aan meer draagvlak voor het beleid. Zoals ook wethouder Groot Wassink in zijn raadsinformatiebrief over de participatieverordening d.d. 9 mei van dit jaar heeft vastgesteld.

Voor meer informatie over onze zienswijze op de AAV kunt u in de bijlage onze uitgebreide reactie lezen. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen, door te mailen naar info@redamsterdamnoord.nl.


Download hier de brief:

040723 Brief aan de Raadscommissie WV Amsterdam betreft AAV-1
.pdf
Download PDF • 45KB


Comments


bottom of page