top of page

STOP! TIME OUT!

AAN DE RAADSLEDEN VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM

Decennialang is er niet naar Amsterdam Noord omgekeken. Het was een dumpplek voor vervuilende fabrieken en alles wat de stad onwelgevallig was. “Je wilde er niet dood gevonden worden”. Bewoners moesten het zelf maar uitzoeken. Mede hierdoor ontstonden er bijzondere sociale structuren.
Men zorgt hier voor elkaar.

Na het wegtrekken van de industrie hebben diverse pioniers Noord “ontdekt” en veel nieuwe activiteiten gebracht. Men kreeg meer interesse in dit bijzondere stadsdeel. Ook de gemeente heeft na verloop van tijd Noord “herontdekt”.
Maar helaas, niet als plek waar die pioniers kunnen blijven en waar oude verwaarloosde wijken worden opgeknapt. In plaats daarvan is de gemeente Amsterdam begonnen met het op grote schaal verdichten van Noord.

Maar ze heeft tegelijkertijd verzuimd:
• De zittende bewoners hier vanaf het begin goed bij te betrekken en een draagvlak te creëren;
• Respect te tonen voor de bestaande kwaliteiten van Noord;
• De gevolgen van zoveel nieuwbouw vooraf goed in kaart te brengen; het extra verkeer, de aantasting van het groen en het verdwijnen van de rust;
• En iets voor de bestaande, verwaarloosde wijken en haar bewoners te doen.

Dit raakt zowel oude als nieuwe bewoners.
Oude/zittende bewoners omdat ze hun geliefde Noord zien verdwijnen en de kans niet krijgen om mee te profiteren van de groei. Nieuwe bewoners omdat ze de kwaliteiten waarvoor zij naar Noord zijn gekomen in rap tempo zien verdwijnen.

In de nieuwe Omgevingsvisie wordt nóg meer verdichting aangekondigd, met als onderbouwing aanhoudende bevolkingsgroei en woningnood. Maar deze groei wordt met name veroorzaakt door migratie uit Westerse landen. Want juist Amsterdammers verlaten in toenemende aantallen de stad, verdreven door onbetaalbare huizenprijzen en drukte.


Dus: voor wie zijn wij nu aan het bouwen?
Niet voor de woningzoekende Noorderling… want die kunnen de meeste nieuwbouw niet betalen. Er wordt gebouwd aan een Noord zonder Noorderlingen, Manhattan aan het IJ.

 

Naarmate de verdichting groeit gaat dit steeds meer schuren.
En het zal blijven schuren zolang dit college doorgaat op deze heilloos ingeslagen weg.

Wij, zittende én nieuwe bewoners van Amsterdam Noord, accepteren niet dat:

• Er miljoenen worden uitgetrokken voor nieuwe wijken en infrastructuur, zonder financiering en uitvoeringsplannen voor de oude wijken.
Bewoners zitten in energetische krotten, terwijl Vattenfall vrij spel krijgt.
Schimmel, kou, doorgezakte vloeren, gevaarlijk elektra en een openbare ruimte om te huilen. Dát is de situatie van veel Noorderlingen in de oude wijken. Corporaties worden met zijden handschoenen aangepakt en niet stevig aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

• Het vele groen en de mooie natuur zó ernstig worden aangetast.
Vliegenbos, Noorderpark, Rietland, Schellingwouderscheg, Elzenhagen…al het groen dat Noord zo bijzonder maakt wordt bedreigd. Duizenden bomen
zijn al gekapt. De herplant is een lachertje. Bovendien heeft een klein boompje nooit de luchtzuiverende waarde van een volwassen boom.
Dit is middenin een megaklimaatcrisis simpelweg niet uit te leggen.
Kappen met kappen!!!

Een aantal voorbeelden:
• Een fietspad dwars door het Vliegenbos; tijdswinst voor de forenzen 3 minuten;
• De plannen voor het bouwen in de Schellingwouderscheg en het Rietland;
• Oranjewerf: de grootste horecavergunning is toegekend aan een bedrijf met een dubieuze reputatie, op een plek grenzend aan een natuurgebied en een woonwijk;
• Het verharden van het Noorderpark en het kappen van tientallen bomen voor de aanleg van een evenemententerrein, midden tussen een aantal woonwijken;
• Het “sjoemelgroen” in Buiksloterham; oftewel het sjoemelen met de eigen groennormen
• De kap van ruim 2000 bomen voor nieuwbouw in Elzenhagen
• De fietsbrug over de Buiksloterweg, met de kap van een prachtige 80-jarige iep en nog 12 bomen;
• De aanleg van kruispunt Van Hasseltweg/Meeuwenlaan; 10 asfaltstroken erbij dwars door een rijksbeschermd tuindorp, zonder consultatie van monumentenzorg;
• De dreigende sloop voor de Kleine Die met 114 sociale huurwoningen;
• Hamerkwartier; het bouwen van 6700 (!) woningen, zonder vooraf goed te kijken naar infrastructuur en draagvlak;
• De bouw van het grootste, maar ook lelijkste Holiday Inn complex van Noord Europa tijdens een hotelstop;
• De schandalige staat van de openbare ruimte in de oude wijken;
• Plannen voor de door bewoners zeer ongewenste torenhoge flats aan de Meeuwenlaan;
• Een uiterst beroerde, niet goed functionerende vuilnisophaaldienst, terwijl de gemeente ondertussen wel begint met handhaven;
• Het zoethouden van bewoners middels het motto “ongedeelde wijk” en tegelijkertijd handelen in het tegendeel;
• De aanhoudende verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen;
• Enz.
• Enz.

De participatie lijkt nergens naar:
• Bewoners krijgen geen/te late/onvolledige of oneerlijke informatie;
• Bewoners krijgen te maken met zaken die al voor de participatie blijken te zijn dichtgetimmerd;
• Er is een aanzienlijke beperking van inspraakmogelijkheden tijdens de raadscommissies ingesteld, zónder dat dit vooraf goed en duidelijk naar bewoners is gecommuniceerd;
• De gemeente wil of durft bewoners niet te horen, met als recent dieptepunt het gebeuren rond Noord wordt gehoord;
• Salamitactiek; bewoners zijn nog niet bijgekomen van het ene plan of het volgende ligt er al.

Wij hebben te maken met een gemeente die vooral met zichzelf bezig is en het contact met de bewoners volledig is verloren.
Zonder respect voor de bewoners, de natuur, de bijzonder sociale structuren en stedenbouwkundige kwaliteiten van Noord, dramt dit college maar door.
Tanks van vernieuwing rijden door Noord terwijl er voor de meeste plannen GEEN OF ONVOLDOENDE draagvlak is. Bewoners worden niet gehoord en het vertrouwen in dit college is tot ver onder het nulpunt gedaald.

WIJ EISEN:
• een TIME OUT! voor
• een HOORZITTING, georganiseerd door bewoners, op maandag 31 mei van 19.30 – 21.30 uur. Waarin de raad uitlegt waarom zij geen respect toont voor de bewoners, de natuur en de stedenbouwkundige kwaliteiten van Noord, waarom de informatievoorziening en de participatie niet deugen en hoe zij dit denkt recht te zetten in de nog resterende én de nieuwe bestuursperiode;
GEVOLGD DOOR EEN GOED DEBAT MET BETROKKEN BEWONERS OVER DE TOEKOMST, MET ALS UITKOMST GOEDE, EVENWICHTIGE PLANNEN VOOR NOORD.

Maart 2021

Eva Bollen, namens:

Bewonersplatform Vogelbuurt/IJplein
Huurdersvereniging Van der Pek
De NoordAs
Verdedig Noord
Bewonerscommissie De Punt
ANGSAW, Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water
Stichting Zosenerdam
NoordRust
Groene Longen
Boom 7
ELZO, 4 bewonersgroepen rond Elzenhagen Zuid
OM groep
Bewonerscommissie Kleine Die
Vereniging vrienden Noorderpark
Platform SIXHAVEN/TOLHUIS “voortuin van Noord”
Bewonerscommissie Noorlandercomplex

bottom of page